Tag: Phương pháp học môn vật lý

Để học giỏi môn vật lý cần có phương pháp học tập sao cho khoa học, hợp lý. Vật lí là môn học thực nghiệm có tính tương tác và ứng dụng rất cao vì vậy quá trình học tập phải gắn liền với tư duy, học tập phải găn liền với cuộc sống.